ISB Activities

กิจกรรมสำคัญโครงการยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กนอ. ปี 2566 (I-EA-T Sustainable Business 2023)

ISB ACCELERATOR PROGRAM

Workshop เพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน ISB สำหรับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม/ผู้พัฒนานิคมร่วมดำเนินการ พร้อมทั้งเข้าร่วม One on One Coaching เพื่อขอรับรองเกณฑ์ ISB สำหรับนิคม/นิคมร่วมดำเนินการ และร่วมจัด ROADSHOW ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม

CERITIFIED ISB LIST & ASSESSOR

จัดกระบวนการขอรับรองมาตรฐาน ISB ประจำปี 2566 ประกาศรายชื่อและเผยแพร่ ISB BIA/SIA REPORT สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และกลุ่มสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม/ ผู้พัฒนานิคมร่วมดำเนินงาน

ISB AWARDS & PUBLIC RECOGNITION

เชิดชูเกียรติผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมและนำเสนอเรื่องราวสู่ความยั่งยืนขององค์กร (ISB Impact Story) โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อสร้างความตระหนักแก่นิคมอุตสาหกรรม ผู้พัฒนานิคมร่วมดำเนินงาน และผู้ประกอบการในการดําเนินธุรกิจที่สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ทางสังคม (Social Impact)

ISB WORKSHOP & 1-1 COACHING

WORKSHOP เพื่อพัฒนาการประเมินตามมาตรฐาน ISB สำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และ 1-1 COACHING เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การขอรับรอง ISB LIST สำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม

ISB ROADSHOW & PROMOTIONAL PARTNERSHIP

จัดเวทีประชาสัมพันธ์โครงการ เผยแพร่กรณีศึกษา รณรงค์องค์กรสมัครสู่การขอรับรอง รวมทั้งการร่วมโปรโมทสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม/ผู้พัฒนานิคมร่วมดำเนินงานในฐานะ ISB Accelerator ในพื้นที่ และเปิดเวที ร่วมโปรโมทกับองค์กรภาคี เพื่อแนะนำและสนับสนุนสิทธิประโยชน์

ISB PLATFORM & DASHBOARD

รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรอง ISB LIST & ISB ASSESSOR ขึ้นระบบ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล ESG Data แนวปฏิบัติที่ดีในการปรับปรุงมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมยั่งยืน และมีฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการและพัฒนาปรับปรุงองค์กร นโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งเสริมเชื่อมโยงความร่วมมือ

ISB Coach

คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์

คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์

เลขาธิการสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย

ดร.อำพล อาภาธนากร

นายกสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย

คุณกฤษณะ ธีรพลพิพัฒ

กรรมการสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย

ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์

อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ดร.อรุณศรี นุชิตประสิทธิชัย

อาจารย์ประจำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ดร.ฉัตรชัย พิศพล

ดร.ฉัตรชัย พิศพล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับอุตสาหกรรมไทยในเวทีระดับสากล มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs

NEWS & EVENT

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง

คุณณัฐพรรษ ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ” The Ultimate Solution for Sustainable Growth “ บริษัทฯ ริเริ่มภารกิจ ” Mission to the Sun ” หรือภารกิจพิชิตดวงอาทิตย์ โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เพื่อเป็นการต่อยอดและเสริมความแข็งเกร่งทางธุรกิจ กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอกับการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินงานตามกรอบแนวทางการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนในระยะ 5 ปี เพื่อผลักดันให้มีการกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน และสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้พันธสัญญาในการเป็น ” Read more…

ISB Roadshow มาพบกับเครือข่าย ISB Community

ISB Roadshow มาพบกับเครือข่าย ISB Communityนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรม ผู้พัฒนานิคมร่วมดำเนินงาน และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ร่วมพลังเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยในเวทีระดับสากลด้วยกลยุทธ์ยั่งยืน4 เรื่องที่ท่านไม่ควรพลาด ในงาน ROADSHOW “รู้” เทรนด์โลกการส่งเสริมการตลาดยุคใหม่ตอบโจทย์ความยั่งยืน และทิศทางกนอ.ในการผลักดันมตรฐานยังยืนแก่ผู้ประกอบการ “เร่ง” ยกระดับผู้ประกอบการเร่งกลไกเข้าสู่มาตรฐานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน BIA / SIA “รายงาน” เปิดเผยข้อมูล ESG Impact Reporting เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถขององค์กร “ร่วมมือ” เครือข่ายและองค์กรชั้นนำ ISBCommunity มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัิตจริง เพื่อให้เราไปปรับเปลี่ยนสู่เวทีแข่งขันในโลกพร้อมบูธกิจกรรมและของสมาคุณมากมายสำหรับผู้เข้าร่วม รีบด่วนรับจำนวนจำกัดในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 Read more…

แจ้งขยายเวลารับสมัคร ISB Accerlator

📢 ขยายวันรับสมัครถึงวันที่ 25 พฤษภาคมนี้รีบด่วน ❗️❗️โอกาสดี ๆ ที่ท่านไม่ควรพลาด ✨️🌎🗓 เดือนมิถุนายน – กันยายน พ.ศ. 2566 🗓 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ขอเชิญชวนผนึกกำลังของนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรม และผู้พัฒนานิคมร่วมดำเนินงาน เร่งพัฒนาระบบนิเวศยั่งยืน รุกหน้าในการผลักดันโครงการ I-EA-T Sustainable Business : ISB เพื่อยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กนอ. อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 📍 เพิ่มโอกาสอุตสาหกรรมของไทยสู่การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก(Global Value Chains: GVC) Read more…

ISB ACCELERATOR Workshop

เรียนแจ้งผู้เข้าร่วม Workshop ISB ACCELERATOR สำหรับเจ้าหน้าที่นิคมอุตสาหกรรม และผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน โปรดนำคอมพิวเตอร์ และข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของท่านที่ต้องการใช้ในการประเมินมาในการอบรม ในวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมสุโกศล ห้อง กมลพร ชั้น 1 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณหัสฐ์พรรณ รัตนมงคลกุล หรือคุณกัณฐมณี อินต๊ะเสน 089-680-1233, 094-989-3452 Line: https://line.me/ti/p/zTstB6ePOV Website Read more…

เปิดรับสมัครแล้ว ISB 2566 ร่วมขบวนธุรกิจยั่งยืน

เปิดรับสมัครโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรม และผู้ร่วมกัฒนานิคมร่วมดำเนินงานเข้าร่วมโครงการปี 2566 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ตามมาตรฐาน ISO 26000 พร้อมจัดทำรายงานความยั่งยืนขององค์กร เปิดเผยแก่สาธารณะภายนอกอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนด นอกจากนั้น กนอ. กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็น ผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจรระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นการเป็นผู้นำในการพัฒนานิคมอุตสาหกกรรมสู่ความยั่งยืน จากวิสัยทัศน์ กนอ. สู่ปี พ.ศ. 2575 “ นำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล Read more…