ISB Activities

กิจกรรมสำคัญโครงการยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กนอ. ปี 2566 (I-EA-T Sustainable Business 2023)

ISB ACCELERATOR PROGRAM

Workshop เพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน ISB สำหรับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม/ผู้พัฒนานิคมร่วมดำเนินการ พร้อมทั้งเข้าร่วม One on One Coaching เพื่อขอรับรองเกณฑ์ ISB สำหรับนิคม/นิคมร่วมดำเนินการ และร่วมจัด ROADSHOW ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม

CERITIFIED ISB LIST & ASSESSOR

จัดกระบวนการขอรับรองมาตรฐาน ISB ประจำปี 2566 ประกาศรายชื่อและเผยแพร่ ISB BIA/SIA REPORT สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และกลุ่มสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม/ ผู้พัฒนานิคมร่วมดำเนินงาน

ISB AWARDS & PUBLIC RECOGNITION

เชิดชูเกียรติผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมและนำเสนอเรื่องราวสู่ความยั่งยืนขององค์กร (ISB Impact Story) โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อสร้างความตระหนักแก่นิคมอุตสาหกรรม ผู้พัฒนานิคมร่วมดำเนินงาน และผู้ประกอบการในการดําเนินธุรกิจที่สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ทางสังคม (Social Impact)

ISB WORKSHOP & 1-1 COACHING

WORKSHOP เพื่อพัฒนาการประเมินตามมาตรฐาน ISB สำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และ 1-1 COACHING เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การขอรับรอง ISB LIST สำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม

ISB ROADSHOW & PROMOTIONAL PARTNERSHIP

จัดเวทีประชาสัมพันธ์โครงการ เผยแพร่กรณีศึกษา รณรงค์องค์กรสมัครสู่การขอรับรอง รวมทั้งการร่วมโปรโมทสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม/ผู้พัฒนานิคมร่วมดำเนินงานในฐานะ ISB Accelerator ในพื้นที่ และเปิดเวที ร่วมโปรโมทกับองค์กรภาคี เพื่อแนะนำและสนับสนุนสิทธิประโยชน์

ISB PLATFORM & DASHBOARD

รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรอง ISB LIST & ISB ASSESSOR ขึ้นระบบ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล ESG Data แนวปฏิบัติที่ดีในการปรับปรุงมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมยั่งยืน และมีฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการและพัฒนาปรับปรุงองค์กร นโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งเสริมเชื่อมโยงความร่วมมือ

ISB Coach

คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์

คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์

เลขาธิการสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย

ดร.อำพล อาภาธนากร

นายกสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย

คุณกฤษณะ ธีรพลพิพัฒ

กรรมการสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย

ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์

อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ดร.อรุณศรี นุชิตประสิทธิชัย

อาจารย์ประจำ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ดร.ฉัตรชัย พิศพล

ดร.ฉัตรชัย พิศพล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับอุตสาหกรรมไทยในเวทีระดับสากล มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs

NEWS & EVENT

กนอ. มอบรางวัล “ISB Award 2023” กระตุ้นภาคอุตสาหกรรมร่วมเป็นเครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดงาน “ISB Forum & Awards 2023” ปี 2 พร้อมมอบรางวัล ISB Awards 2023 ให้ผู้ประกอบการ 9 แห่ง ใน 7 นิคมอุตสาหกรรมที่ผ่านการพิจารณาและการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานในระดับสากล เชิญชวนภาคอุตสาหกรรมร่วมเป็นเครือข่ายสนับสนุนเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกและความเป็นกลางทางคาร์บอน “NEXT INDUSTRIAL REVOLUTION TOWARDS NET ZERO” เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า โครงการยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกนอ. (I-EA-T Read more…

เวทีเสวนาที่ 2 “ทิศทางอุตสาหกรรมไทยในทศวรรษที่ 21: “NEXT INDUSTRIAL REVOLUTION TOWARDS NET ZERO”

กนอ. เชิญชวน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม ผู้พัฒนาร่วมดำเนินงาน และ ผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าร่วมงาน ISB Forum & Awards 2023พบกับผู้นำธุรกิจจากองค์กรชั้นนำของประเทศไทย ในเวทีเสวนาที่ 2 “ทิศทางอุตสาหกรรมไทยในทศวรรษที่ 21: “NEXT INDUSTRIAL REVOLUTION TOWARDS NET ZERO”กลยุทธ์หรือแนวทางการประยุกต์การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่ Net Zeroแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาของหน่วยงานในการบูรณาการ โอกาส ข้อท้าทาย และสร้างการยอมรับCall for Action / ทิศทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ Net Zeroหากท่านอยู่ในภาคอุตสาหกรรม…งานดีดีแบบนี้ ที่ไม่ควรพลาด และหากท่านใดยังไม่รู้ว่า ISB Read more…

เวทีเสวนาที่ 1 “กลไกความร่วมมือทั้งรัฐ-เอกชน รับมือความเสี่ยง คว้าโอกาสสู่ Thailand Net Zero”

กนอ. เชิญชวน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม ผู้พัฒนาร่วมดำเนินงาน และ ผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าร่วมงาน ISB Forum & Awards 2023พบกับผู้นำจากหน่วยงานภาครัฐชั้นนำของประเทศไทย ในเวทีเสวนาที่ 1 “กลไกความร่วมมือทั้งรัฐ-เอกชน รับมือความเสี่ยง คว้าโอกาสสู่ Thailand Net Zero”ความสำคัญของการส่งเสริมนโยบายและการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ Net Zeroวิเคราะห์ เจาะลึก ชี้ประเด็นการผลักดันนโยบายสู่การขยายผลสู่ระดับองค์กรCall for Action / ทิศทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ Net Zeroหากท่านอยู่ในภาคอุตสาหกรรม…งานดีดีแบบนี้ ที่ไม่ควรพลาด และหากท่านใดยังไม่รู้ว่า ISB คืออะไร เชิญมาติดตามกันได้ในงานวันที่ 18 Read more…

เชิญชวนร่วมแสดงความยินดีและรับฟังปาฐกถาพิเศษในงาน ISB Forum & Awards 2023

เชิญชวนร่วมแสดงความยินดีและรับฟังปาฐกถาพิเศษในงาน ISB Forum & Awards 2023 NEXT INDUSTRIAL REVOLUTION TOWARDS NET ZERO  ปาฐกถาพิเศษ “ยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่เป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกและความเป็นกลางทางคาร์บอน” เวทีเสวนา จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำ ที่ให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจในรูปแบบ “Net Zero” “กลไกความร่วมมือทั้งรัฐ-เอกชน รับมือความเสี่ยง คว้าโอกาสสู่ Thailand Net Zero” “NEXT INDUSTRIAL REVOLUTION TOWARDS NET ZERO” รับชม บูทกิจกรรม ISB Show Case 2023 และอื่นๆมากมาย วันที่ 18 กันยายน 2566 Read more…

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง

คุณณัฐพรรษ ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ” The Ultimate Solution for Sustainable Growth “ บริษัทฯ ริเริ่มภารกิจ ” Mission to the Sun ” หรือภารกิจพิชิตดวงอาทิตย์ โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เพื่อเป็นการต่อยอดและเสริมความแข็งเกร่งทางธุรกิจ กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอกับการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินงานตามกรอบแนวทางการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนในระยะ 5 ปี เพื่อผลักดันให้มีการกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน และสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้พันธสัญญาในการเป็น ” Read more…

ISB Roadshow มาพบกับเครือข่าย ISB Community

ISB Roadshow มาพบกับเครือข่าย ISB Communityนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรม ผู้พัฒนานิคมร่วมดำเนินงาน และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ร่วมพลังเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยในเวทีระดับสากลด้วยกลยุทธ์ยั่งยืน4 เรื่องที่ท่านไม่ควรพลาด ในงาน ROADSHOW “รู้” เทรนด์โลกการส่งเสริมการตลาดยุคใหม่ตอบโจทย์ความยั่งยืน และทิศทางกนอ.ในการผลักดันมตรฐานยังยืนแก่ผู้ประกอบการ “เร่ง” ยกระดับผู้ประกอบการเร่งกลไกเข้าสู่มาตรฐานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน BIA / SIA “รายงาน” เปิดเผยข้อมูล ESG Impact Reporting เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถขององค์กร “ร่วมมือ” เครือข่ายและองค์กรชั้นนำ ISBCommunity มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัิตจริง เพื่อให้เราไปปรับเปลี่ยนสู่เวทีแข่งขันในโลกพร้อมบูธกิจกรรมและของสมาคุณมากมายสำหรับผู้เข้าร่วม รีบด่วนรับจำนวนจำกัดในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 Read more…